اطلاعات تماس

مشهد، حرم مطهر، موزه رضوی
91348-43388
051-32232570
051-32232004 داخلی 3258
051-32232004
digimuseum@aqr.ir
09153580780